Správa domu
 • evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek, členů družstva, nájemců bytů a nebytových jednotek
 • individuální změny předpisů na žádost vlastníků
 • příprava podkladů pro členskou schůzi nebo shromáždění
 • účast na schůzích
 • poradenství výboru SVJ, představenstvu BD
 • vyhotovení evidenčních listů
 • vyhotovení potvrzení o bezdlužnosti
 • zajištění plateb prostřednictvím SIPO České pošty
 • smluvní zajištění dodávek všech energií a ostatních služeb nutných k provozu domu
 • předpis a úprava nájemného, příspěvku na správu domu a pozemku v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů
 • zprostředkování financování modernizace, ekonomická pomoc při vyřizování úvěrů
 • předpis a úprava záloh na služby spojené s užíváním jednotek v souladu s rozhodnutím statutárních orgánů
 • svolávání a vedení schůzí
 • příprava a uzavírání nájemních smluv
 • zprostředkování pojištění domu
 • zajištění odstranění závad z revizí a kontrol
 • zajištění provedení odečtů vodoměrů a poměrových měřidel na topných tělesech a jejich zpracování
 • sledování platnosti vodoměrů, jejich výměny
 • zajištění deratizace či desinsekce
 • technická evidence domů, bytů a nebytových prostor
 • návrh plánu oprav
 • návrh rozpočtu
 • zajištění provedení povinných revizí a kontrol v řádných termínech
 • realizace finančních operací prostřednictvím bankovní účtu klienta a dle jeho pokynů
 • pasivní nahlížení na bankovní účet klienta za účelem kontroly provedených plateb a pořizování výpisů
 • kontrola a evidence plateb
 • přehled a upomínání dlužníků
 • výpočet a evidence úroku z prodlení
 • vyúčtování služeb, distribuce výstupů
 • při změně vlastníka rozúčtování nákladů na jednotlivé vlastníky za dané období kalendářního roku
 • vyplácení přeplatků z vyúčtování služeb, distribuce přeplatků poštovními poukázkami
 • převzetí plné zodpovědnosti za správu domu
 • jednání ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění
 • kontrola uzavřených smluv a nákladů SVJ
 • zajištění plnění usnesení shromáždění
 • vyřizování žádostí a připomínek členů společenství
 • optimalizace pojištění domu
 • zabezpečení správného fungování domu
 • vymáhání plnění povinností stanovených členům společenství
 • striktní jednání na základě platného zákona a přijatých stanov SVJ
Ekonomické oddělení

Vedení účetnictví pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek dle zákona o účetnictví

Zpracování roční účetní závěrky včetně daňového přiznání, výkazů zisků a ztrát, rozvahy a přílohy k účetní závěrce

Zpracování „Výroční zprávy“ o hospodaření bytových družstev a společenství vlastníků

Zastupování při zveřejňování roční účetní závěrky u Krajského soudu

Vedení mzdové a personální agendy zaměstnanců a statutárních orgánů

Zpracování monitoringů pro úvěrové společnosti

Opravy a údržba
Zajištění odstranění zjištěných závad
Zajišťování oprav a údržby bytů a společných částí domu
Zajištění nepřetržité pohotovostní havarijní služby, nonstop linka pro hlášení havárií